جمع آوری داده های مربوط به توزیع فضای عناصر محیط اطراف ، از زمانهای قدیم سهمی از فعالیتهای جوامع سازمان یافته راجهت برنامه ریزی ، تصمیم گیری و سیاستگذاری به خود اختصاص داده . لازمه برنامه ریزی و تصمیم گیری در اختیار داشتن اطلاعات صحیح در زمینه مربوطه می باشد. چنانچه باور داشته باشیم که تصمیم گیری و سیاستگذاری های خوب متکی بر اطلاعات درست است اهمیت و کیفیت اطلاعات و نظام های اطلاع گرا به خوبی روشن است ، بدون شک تحقق این امر از طریق سنتی جمع آوری اطلاعات یعنی به روش کارزمینی و دستی مستلزم صرف زمان   و هزینه های زیاد می باشد،دستیابی سریع به اطلاعات به منظوربرنامه ریزی ، تصمیم گیری، بهره برداری ، نظارت و اجرا در شاخه های گوناگون علوم درجهان سبب رشد فن آوریهای نوین و از جمله سیستمهای اطلاعات جغرافیایی گردیده است .درحال حاضر تلاش مراکز علمی و فنی جهان در جهت ابداع روشهایی است که بتواند بالاتری بهره وری را از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی بدست دهد. به کارگیری این ابزار باامکان استفاده در شبکه های اطلاع رسانی جهانی ، یکی از زمینه های مناسب و مساعد درجهت معرفی توان ها و استعدادهای کشور در سطح جهانی است.