معرفی گروه:

جمع آوری داده های مربوط به توزیع فضای عناصر محیط اطراف ، از زمانهای قدیم سهمی از فعالیتهای جوامع سازمان یافته راجهت برنامه ریزی ، تصمیم گیری و سیاستگذاری به خود اختصاص داده . لازمه برنامه ریزی و تصمیم گیری در اختیار داشتن اطلاعات صحیح در زمینه مربوطه می باشد. چنانچه باور داشته باشیم که تصمیم گیری و سیاستگذاری های خوب متکی بر اطلاعات درست است اهمیت و کیفیت اطلاعات و نظام های اطلاع گرا به خوبی روشن است ، بدون شک تحقق این امر از طریق سنتی جمع آوری اطلاعات یعنی به روش کارزمینی و دستی مستلزم صرف زمان   و هزینه های زیاد می باشد، دستیابی سریع به اطلاعات به منظوربرنامه ریزی ، تصمیم گیری، بهره برداری ، نظارت و اجرا در شاخه های گوناگون علوم درجهان سبب رشد فن آوریهای نوین و از جمله سیستمهای اطلاعات جغرافیایی گردیده است. درحال حاضر تلاش مراکز علمی و فنی جهان در جهت ابداع روشهایی است که بتواند بالاتری بهره وری را از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی بدست دهد. به کارگیری این ابزار باامکان استفاده در شبکه های اطلاع رسانی جهانی ، یکی از زمینه های مناسب و مساعد درجهت معرفی توان ها و استعدادهای کشور در سطح جهانی است.

امروزه تلفیق علم زمین شناسی وتکنولوژی روز بستر مناسبی را برای بررسی شرایط وقابلیتهای معدنی موجود درجهان فراهم آورده است. همچنین با استفاده از آن امکان بررسی وپیش بینی مخاطرات زمین ودر نتیجه پیشگیری از رویدادها و بلایای طبیعی میسرگردیده است. در زمینه علم اکتشاف‌،‌پی جویی واکتشاف صحیح ومدرن منابع معدنی راهی مناسب برای دستیابی به منابع ارزی قابل توجه از نظر توان معدنی بدون اتلاف بودجه وهزینه بوده وباعث پیشگیری از هدر رفتن منابع مالی وانسانی می باشد. سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور، همگام با تکنولوژی روز جهان ودر سطح کشورهای پیشرو در علم GIS، فعالیتهای خود را در گروهی به همین نام گسترش داده است. گروه GIS سازمان زمین شناسی در سال 1375 (1996میلادی) با مجموعه ای نظام یافته از نیروهای متخصص،‌تجهیزات نوین وداده های مکانی وتوصیفی ایجاد گردیده است. در حال حاضر این گروه زیر مجموعه دفتر ژئومتیکس بوده و در زمینه های مختلف علم GIS فعالیت دارد. از جمله این فعالیتها می توان به موارد زیراشاره نمود:

 

1- ایجاد دیتا بانک برای تمامی داده های ارائه شده به گروه. این داده ها پس از طبقه بندی و رقومی سازی در قالب داده های مکانی وتوصیفی برای بکارگیری در پروژه های مربوطه به صورت دیتابانک تنظیم گردیده اند.

2- مدیریت داده ها،‌خصوصاٌ داده های با حجم بالا وتهیه واجرای استانداردهای مرتبط

3- تهیه نقشه های موضوعی با استفاده از داده های رستری و برداری وبا اعمال روشهای نوین متکی بر پایه داده ونظر کارشناسی وتلفیق داده ها.

4- تهیه نقشه های پتانسیل معدنی براساس داده های زمین شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک هوایی، دورسنجی و نقاط معدنی شناخته شده وبا در نظرگرفتن توان بالقوه والگوی زایشی منطقه

5- همکاری با گروه های مختلف سازمان در پردازش داده های مناسب وتهیه نقشه های رقومی موضوعی براساس پروژه مشترک مانند،‌پایداری شیب، فرسایش،زمین لغزش،پهنه بندی خطر زلزله،مکان یابی دفن زباله وسایر موارد.

 

گروه GIS با آموزش مستمرکارشناسان و با بهره گیری از دانش روز کارشناسان مطرح جهان دراین زمینه و سوابق همکاریهای متعدد داخلی وبین المللی ،‌سطح کیفی مجموعه را در سطح قابل قبول وبرجسته ای نسبت به استانداردهای جهان قرار داده است وآمادگی آن را دارد که مجری پروژه های ملی وبین المللی باشد.