نام و نام خانوادگی:  محمد صادقی

سوابق تحصیلی: دکتری زمین شناسی اقتصادی

سمت سازمانی: رئیس گروه سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

Email: msadeghi52@yahoo.com

شماره تماس: 64592273

 

 

نام و نام خانوادگی :  مریم عرفاتی

سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت سازمانی : کارشناس مسول اطلاعات مکانی

Email: mary_arafati@yahoo.com

شماره تماس : 64592273

 

 

نام و نام خانوادگی: وحید بهمنی

سوابق تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات

سمت سازمانی: کارشناس

Email: eng.vahid.bahmani@ieee.org

شماره تماس: 64592392

 

 

نام و نام خانوادگی: ایدا محبی

سوابق تحصیلی: دکتری زمین شناسی اقتصادی

سمت سازمانی: کارشناس

Email: aidamohebbi@yahoo.com

شماره تماس: 64592273

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا قاسمی

سوابق تحصیلی: دانشجوی دکترای مهندسی اکتشاف معدن

سمت سازمانی: کارشناس ارشد اکتشاف و GIS

 

نام و نام خانوادگی: سیده رقیه موسوی

سوابق تحصیلی: دکتری مهندسی معدن (اکتشاف)

سمت سازمانی: کارشناس

@yahoo.comEmail: srmusavy

شماره تماس: 64592273

 

 

نام و نام خانوادگی: سعید جباری بوکانی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

سمت سازمانی: کارشناس

Email: saeed.jr@gmail.com

شماره تماس: 64592392

 

 

نام و نام خانوادگی: مهرانگیز رضایی

سوابق تحصیلی: دکترای جغرافیا

سمت سازمانی: کارشناس

Email: rezaee.mehrangiz@gmail.com

شماره تماس: 64592273