پرسش

هدف GIS  چيست؟

پاسخ

مهمترين هدف  GIS ارزيابى وبررسى تغييرات مکان هاى جغرافيايى ومراحل مختلف شرايط در طول زمان مى باشد.

پرسش

 عناصر اصلى GIS را بنويسيد؟

پاسخ

- سخت افزار ونرم افزار

- داده ها و اطلاعات جغرافيايى

- کادر فنى اجرايى سيستم

پرسش

 کاربردهايى از GIS را بنويسيد؟

پاسخ

نمونه هايى از کاربرد اين علم را در مديريت دفاعى، سوانح، پژوهشهاى کيهانى و استفاده بهينه از امکانات و استعدادهاى طبيعى مى توان ديد.

پرسش

نقش GIS در سوانح طبيعى  مانند زلزله چيست؟

پاسخ

پيامدهاى زلزله پس از وقوع زلزله، ارزيابى خسارت، برخورد و رويارويى با وضعيت اضطرارى، تهيه گزارشات محلى از جمله کاربردهاى GIS در زلزله است.

پرسش

نقش GIS در مدل سازى مانورهاى نظامى چيست؟

پاسخ

GIS با بکارگيرى تکنولوژى شبيه سازى توزيعى ، محيط مصنوعى ميدان هاى واقعى رزم را بوجود مى آورد وعکس العمل سلاحهاى آينده را پيش از توليد مورد آزمايش قرار مى دهد.