پرسش

آيا GIS نقشى در  بهبود مسئله کشاورزى دارد؟

پاسخ

GIS با توانايى درتحليل همه جانبه يک ناحيه جغرافيايى، ابزار سودمندى است که مى تواند توليد کشاورزى در دنيا را بهبود بخشد.

پرسش

زيرسيستم GIS را بنويسيد؟

پاسخ

سيستم فرعى ورودى داده ها

سيستم فردى ذخيره داده ها وبازياب آنها

سيستم فرعى پردازش وتجزيه وتحليل داده ها

سيستم فرعى خروجى اطلاعات

پرسش

 کاربردهايى از GIS را بنويسيد؟

پاسخ

۱) توانايى کاربرد GIS در رشته هاى گوناگون علوم وتکنولوژى2) قدرت تفکيکى که دقت آناليز گرافيکى ونتايج خروجى را به نمايش مى گذراد3) بانک اطلاعات 4) سهولت بهره بردارى وتجزيه تحليل با صرف وقت اندک.

پرسش

چگونه مى توان عمليات GIS را کنترل کرد؟

پاسخ

کاربر مى تواند عمليات GIS را با واسطه کاربر گرافيکى موسوم به GuI يا به کمک زبان دستورى شامل جملات برنامه اى که سکانس و نوع ترتيب عمليات را ديکته مى کند، نظارت کند.

پرسش

واژه اطلاعات در GIS مبين چيست؟

پاسخ

واژه اطلاعات نشان دهنده آن است که داده ها در GIS براى ارائه دانسته هاى مفيد،نه فقط به صورت نقشه ها وتصاوير رنگى بلکه بصورت گرافيکى، جداول و پاسخ هاى نمايشى متنوعى به منظور جستجوهاى تعاملى سازماندهى مى شوند.