پرسش

برنامه هاى کاربردى براى پايگاههاى اطلاعاتىGIS چيست؟

پاسخ

برنامه هاى کاربردى foxbase,R-base, Exell, d base iv ,GIS  است

پرسش

 ارتباط GIS را با ساير علوم بنويسيد؟

پاسخ

از لحاظ اهداف عمومى GIS ، روابط بين GIS وديگر رشته هاى علمى مشاهده مى شود که شامل:

1.گرافيک کامپيوترى پردازش تصاوير

2. ژئومترى محاسباتى

3. سيستم هاى مديريت اطلاعات پايه

4. مهندسى نرم افزار

5. سنجش از دور وفتوگرامترى

6. برنامه ريزى شهرى،منطقه اى و محيطى

7. مديريت منابع

پرسش

ژئومترى محاسباتى چيست؟

پاسخ

بخش تخصصى از علوم کامپيوترى است که آناليز الگوريتم را براى جابجايى پارامترهاى ژئومترى مانند نمايش سه بعدى مورد بررسى قرار مى دهد.

پرسش

GIS در چه رشته هايى اهميت بيشتر دارد؟

پاسخ

اهميت GIS در همه رشته هايى که اطلاعات جغرافيايى را بکار مى گيرند، در مديريت منابع‌، طراحى وبهره بردارى از زمين، حمل ونقل، بازاريابى وبسيارى ازکاربردهاى علوم زمين وغيره به گونه اى گسترده مشاهده مى شود.

پرسش

کاربرد GIS در برنامه ريزى شهرى چيست؟

پاسخ

با کاربرد GIS مى توان ضمن بالا بردن سرعت و سهولت مطالعات شهرى مانند سير تحول شهر عمران وتوسعه پيشنهادى مورد نظر ومدل سازى توسعه آتى را براى برنامه ريزى شهرى آناليز آماده نمود.